Χρώματα - Βαφές

Ναυτιλιακό Γενικής Χρήσης

εσωτερική & εξωτερική χρήση, πάνω από την ισαλογραμμή

Χρήση. Κατασκευασμένο με υψηλές προδιαγραφές, το προϊόν αυτό συνιστάται για εφαρμογές στα ύφαλα γιότ και πλοίων, σε ξύλινα, σιδερένια, ανοξείδωτα ή πολυεστερικά σκάφη και σε θαλάσσιες κατασκευές. Εξασφαλίζει απολύτως λεία επιφάνεια και απαλή πλεύση. Μπορεί να εφαρμοσθεί πάνω από προηγούμενα υφαλοχρώματα.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια, απαλλαγμένη από σαθρά υλικά. Εφαρμογή: Αραίωση 10% έως 20% με διαλυτικό AIR 8, εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Για καλύτερο αποτέλεσμα προτείνεται και δεύτερο χέρι με μεγαλύτερη αραίωση. Μέση κατανάλωση: 1lt /8-10m2. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Xn
Επιβλαβές
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ
F
Πολύ εύφλεκτο

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R11: Πολύ εύφλεκτο
R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.
R48/20: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.
R67: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S9: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
S16: Μακριά από πηγές ανάφλεξης-Απαγορεύεται το κάπνισμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S36/37: Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και κατάλληλα γάντια.
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατηγορία προϊόντος A/δ (Δ) ‘Χρώματα Εσωτερικής / εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο ή μέταλλο’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 300gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 295gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.