Χρώματα - Βαφές

Αστάρι Ξύλινων Πατωμάτων

διάφανο, εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης

Χρήση. Το αστάρι ξύλινών πατωμάτων "DOMEX" είναι ένα διαφανές, συνδετικό και υδατοδιάλυτο αστάρι πατωμάτων υψηλής ποιότητας. Χρησιμοποιείται για το γέμισμα και την προετοιμασία των ξύλινων επιφανειών και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για το βερνίκι. Οι μοναδικές του ιδιότητες, του επιτρέπουν να εισχωρεί σε βάθος και να εμποδίζει αποτελεσματικά την διείσδυση υγρασίας. Επιπλέον, είναι ταχυστέγνωτο, τρίβετε πολύ εύκολα και παρέχει άριστη πρόσφυση.

Χρήσιμες πληροφορίες. Συνίσταται η επάλειψη να γίνεται σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Για καλύτερη ρευστότητα το υλικό μπορεί να αραιωθεί με white spirit (νέφτι) έως 5%. Εφαρμόζεται με κοινά εργαλεία βαψίματος. Μέση κατανάλωση: 1lt / 4-6 m2. Διατηρείται σε κλειστή συσκευασία σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο χώρο χρησιμοποιώντας προστατευτικά γάντια και ενδυμασία.
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

N
Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ
210-7793777

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ:
R10: Εύφλεκτο
R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
R51/53: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ:
S2: Μακριά από παιδιά.
S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S23: Μην αναπνέετε τις αναθυμιάσεις του προϊόντος
S38: Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιήστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
S29: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.
S61: Αποφεύγετε την απελευθέρωσή του περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/Δελτία δεδομένων ασφαλείας.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 2-βουτανοξίμη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

To προϊόν ανήκει στην κατηγορία A/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’. Οριακή τιμή περιεκτικότητας Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) της παραπάνω κατηγορίας είναι 750gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 730gr/lt. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

Copyright © 2010 Nakei All rights reserved.Powered by Softways S.A.